• Category : STORITEV
  • Objekti – visoke gradnje (stanovanjski objekti, knjižnice, šole, vrtci  trgovine, pošte, zdravstveni domovi, industrijske hale in skladišča, poslovni objekti, gostinski objekti, večnamenski objekti, skate parki …),
  • Oprema -izdelava projektov opreme

Projektno  dokumentacijo izdelujemo za vrste in faze izdelave 

  • 3-D model – vizualizacija, idejni zasnova – IZP,  projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD, projekt za izvedbo – PZI, načrti opreme, projekt izvedenih del – PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV, Dokazila o zanesljivosti objekta – DZO;
  • vsi potrebni elaborati in študije v fazi projektiranja (študija/zasnova požarne študija, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki , elaborat zaščite pred hrupom, elaborat gradbene fizike, študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo,  …);
  • vodenje upravnega postopka (pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja, legalizacija objektov).