Projektiranje

Nudimo vam storitve: 

  • Objekti – visoke gradnje (stanovanjski objekti, knjižnice, šole, vrtci trgovine, pošte, zdravstveni domovi, industrijske hale in skladišča, poslovni objekti, gostinski objekti, večnamenski objekti, skate parki …),
  • oprema -izdelava projektov opreme,
  • projektna dokumentacija za vse vrste in faze izdelave,
  • 3-D model – vizualizacija, idejni zasnova – IZP, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD, projekt za izvedbo – PZI, načrti opreme, projekt izvedenih del – PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV, dokazila o zanesljivosti objekta – DZO,
  • vsi potrebni elaborati in študije v fazi projektiranja (študija/zasnova požarne študija, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki , elaborat zaščite pred hrupom, elaborat gradbene fizike, študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, …),
  • vodenje upravnega postopka (pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja, legalizacija objektov).

Prosta delovna mesta

Trenutno nimamo razpisanih novih delovnih mest.